National Women's Team for South East Asia Tchoukball Championships 2011

2nd South East Asia Tchoukball Championships 2011 (SEATBC)

(28-29 Oct 2011 @ Ho Chi Minh, Vietnam)

  Captain
  Yeo Bee Lian
  Vice-Captain
  Lim Hui Fen, Melissa
  Chew Pei Wen
  Mayflower Secondary School, Teacher , teacherdfffd
  Tay Siew Chen, Tracy
 
  Chua Yi Tian
 
Christchurch Secondary School
  Ow Mei Yan, Joanne
 
Bendemeer Secondary School
  Woo Jia Yi
  Pan Hui Ping
 
Republic Polytechnic
  Tay Xiao Xuan
 
Republic Polytechnic
  Tan Yi Ling, Amy
 
  Tham Sze Wan, Charlene
 
Republic Polytechnic
 
   Irene Tan